เอกสารการประชุม

ลำดับ เรื่อง วันที่ประชุม กลุ่มงาน
1 โครงการการใช้โปรแกรมกลางเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2562-04-25 ยุทธศาสตร์
2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๑ คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2561-02-21 ยุทธศาสตร์
3 โครงการพัฒนาศักยภาพข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-07-06 ยุทธศาสตร์
4 พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสตูล คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-07-03 ยุทธศาสตร์
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย วันที่ 1 คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-05-30 ยุทธศาสตร์
6 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบ เวชระเบียนจังหวัดสตูล ปี 2560 คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-05-03 ยุทธศาสตร์
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูล 43 แฟ้มมีคุณภาพวันที่ 21 - 22 คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-04-21 ยุทธศาสตร์
8 การประชุมคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม และ QOF คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-03-30 ยุทธศาสตร์
9 การบันทึกคัดกรองบุหรี่ คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-03-29 ควบคุมโรค
10 การบันทึก ICD10 โรคจากการประกอบอาชีพ คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-03-22 ยุทธศาสตร์
11 การบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก คลิ๊กดูเอกสารทั้งหมด 2560-02-01 ส่งเสริมสุขภาพ