หน่วยบริการประจำครอบครัว :
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า :
แพทย์ประจำครอบครัว :
ทันตแพทย์ประจำครอบครัว :
เภสัชกรประจำครอบครัว :
ทีมหมอครอบครัว :
เบอร์โทรกลาง นสค. :
อสม.ประจำบ้าน :
เบอร์โทรกลาง อสม. :
ลำดับ อำเภอ หมู่บ้านทั้งหมด แพทย์ทั้งหมด (คน) หมู่บ้านที่มี ทีมหมอประจำครอบครัว (หมู่) หมู่บ้านที่มี เภสัชกรประจำครอบครัว(หมู่) หมู่บ้านที่ยังไม่มี นสค.(หมู่)
1 เมืองสตูล 93 15 17 93 0
2 ควนโดน 31 3 5 31 0
3 ควนกาหลง 32 4 7 32 0
4 ท่าแพ 31 4 2 31 0
5 ละงู 63 8 8 63 0
6 ทุ่งหว้า 35 5 11 35 0
7 มะนัง 19 2 4 19 0