หน่วยบริการประจำครอบครัว :
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า :
แพทย์ประจำครอบครัว :
ทันตแพทย์ประจำครอบครัว :
เภสัชกรประจำครอบครัว :
ทีมหมอครอบครัว :
เบอร์โทรกลาง นสค. :
อสม.ประจำบ้าน :
เบอร์โทรกลาง อสม. :
ลำดับ อำเภอ หมู่บ้านทั้งหมด แพทย์ทั้งหมด (คน) หมู่บ้านที่มี ทีมหมอประจำครอบครัว (หมู่) หมู่บ้านที่มี เภสัชกรประจำครอบครัว(หมู่) หมู่บ้านที่ยังไม่มี นสค.(หมู่)
1 เมืองสตูล 93 15 17 93 0
2 ควนโดน 31 3 5 31 0
3 ควนกาหลง 32 4 7 32 0
4 ท่าแพ 31 4 2 31 0
5 ละงู 63 8 8 63 0
6 ทุ่งหว้า 35 6 11 35 0
7 มะนัง 19 2 4 19 0
ลำดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง) จำนวนประชากร (คน) แพทย์ผู้รับผิดชอบ เภสัชกรครอบครัว ผู้รับผิดชอบ นสค. ผู้รับผิดชอบ สถานบริการรับผิดชอบ อสม.
1 เมืองสตูล พิมาน 91010101 สี่แยกคอกเป็ด พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางอุมาวดี มีชู PCUศรีพิมาน
2 เมืองสตูล พิมาน 91010102 เทศบาล 4 พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางนูรดีนี หมีดเส็น PCUศรีพิมาน
3 เมืองสตูล พิมาน 91010103 ท่าไม้ไผ่ พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ น.ส.ณัฐวดี ชำนาญ PCUศรีพิมาน
4 เมืองสตูล พิมาน 91010104 คลองเส็นเต็น พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางจริยา อิตรกี PCUศรีพิมาน
5 เมืองสตูล พิมาน 91010105 ศาลากันตง พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางสุธสิริ จินดากุล PCUศรีพิมาน
6 เมืองสตูล พิมาน 91010106 ชนาธิป พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ น.ส.ฟารีซา เจะมะ PCUศรีพิมาน
7 เมืองสตูล พิมาน 91010107 ซอยปลาเค็ม พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางสุธสิริ จินดากุล PCUศรีพิมาน
8 เมืองสตูล พิมาน 91010108 เมืองพิมาน พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ น.ส.ธัญพร สมันตรัฐ PCUศรีพิมาน
9 เมืองสตูล พิมาน 91010109 จงหัว พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางอุมาวดี มีชู PCUศรีพิมาน
10 เมืองสตูล พิมาน 91010110 โรงพระสามัคคี พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางจริยา อิตรกี PCUศรีพิมาน
11 เมืองสตูล พิมาน 91010111 เขตเมือง 1 59 พญ.สุภาวรรณ ตันติหาชัย ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางนูรดีนี หมีดเส็น PCUศรีพิมาน
12 เมืองสตูล พิมาน 91010145 ชุมชนโคกพยอม นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ ลุฎฟี เหมมัน PCUพิมาน
13 เมืองสตูล พิมาน 91010146 ชุมชนหัวทาง นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ ลุฎฟี เหมมัน PCUพิมาน
14 เมืองสตูล พิมาน 91010147 ชุมชนท่านายเนาว์ นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อภิชญา หิมมา PCUพิมาน
15 เมืองสตูล พิมาน 91010148 ชุมชนหลังโรงพัก นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อภิชญา หิมมา PCUพิมาน
16 เมืองสตูล พิมาน 91010153 ชุมชนทุ่วเฉลิมสุข นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ พัฒนาวดี หลีนิ่ง PCUพิมาน
17 เมืองสตูล พิมาน 91010154 ชุมชมห้องสมุด นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ กาญจนา เกปัน PCUพิมาน
18 เมืองสตูล พิมาน 91010155 ชุมชนปานชูรำลึก นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ ยานีลา สกุลา,พัฒนาวดี หลีนิ่ง PCUพิมาน
19 เมืองสตูล พิมาน 91010156 ชุมชนสันตยาราม นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อัญชนา คุณลักษณ์ธำรง PCUพิมาน
20 เมืองสตูล พิมาน 91010157 ชุมชนม้าขาว นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ กาญจนา เกปัน PCUพิมาน
21 เมืองสตูล พิมาน 91010158 ชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันออก นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกูลกิจ ภก.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์,0894681954 อัญชนา คุณลักษณ์ธำรง PCUพิมาน
22 เมืองสตูล พิมาน 91010159 PCUพิมาน
23 เมืองสตูล คลองขุด 91010201 เขาจีน พญ.ซัลมา มาลินี ภก.วีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์ นายอาจิน กุลทอง,นางสาวอุดมสิน ไทยเจริญ,นางสาวมริณา แดงงาม รพ.สต.คลองขุด
24 เมืองสตูล คลองขุด 91010202 ท่าจีน พญ.ซัลมา มาลินี ภก.วีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์ นางลัดดาวัลย์ อบทอง,นางสาวชนิดา อังโชติพันธุ์ รพ.สต.คลองขุด
25 เมืองสตูล คลองขุด 91010203 เกาะนก พญ.สุดารัตน์ นาคบรรพต ภญ.สุเลขา ตันเวชศิลป์ น.ส.วินีตา ประทีปวัฒนพันธ์,นางกรรณิการ์ ปานทอง, รพ.สต.คลองขุด (สาขา)
26 เมืองสตูล คลองขุด 91010204 คลองขุด พญ.สุดารัตน์ นาคบรรพต ภญ.สุเลขา ตันเวชศิลป์ นางอาภา ตันติโรจนกุล,นางเบ็ญจา จันทกูล รพ.สต.คลองขุด (สาขา)
27 เมืองสตูล คลองขุด 91010205 นาแค พญ.ซัลมา มาลินี ภก.วีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์ นางสาวดวงใจ เกื้อคลัง รพ.สต.คลองขุด
28 เมืองสตูล คลองขุด 91010206 ตาหลีไกล พญ.ซัลมา มาลินี ภก.วีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์ นางกาญจนรัตน์ วิริยะสุข,นางรอซีดา แหล่ทองคำ รพ.สต.คลองขุด
29 เมืองสตูล คลองขุด 91010207 คลองขุดเหนือ พญ.สุดารัตน์ นาคบรรพต ภญ.สุเลขา ตันเวชศิลป์ นส.ปิยวรรณ แสงทอง,นส.ต่วนบีรนี ดาราหมานเศษ,นางปทุมมาศ โลหะจินดา รพ.สต.คลองขุด (สาขา)
30 เมืองสตูล ควนขัน 91010301 นาลาน นพ.ธีระ จิตต์วโรดม ภก.อมรทิพย์ สมสุข นางนุจรีย์ เส็นสมมาตร รพ.สต.ควนขัน
31 เมืองสตูล ควนขัน 91010302 กะดุ นพ.ธีระ จิตต์วโรดม ภก.อมรทิพย์ สมสุข นางดวงพร มรรคาเขต รพ.สต.ควนขัน
32 เมืองสตูล ควนขัน 91010303 นาลาน นพ.ธีระ จิตต์วโรดม ภก.อมรทิพย์ สมสุข นางอรภัทร มรรคาเขต รพ.สต.ควนขัน
33 เมืองสตูล ควนขัน 91010304 ไทรงาม นพ.ธีระ จิตต์วโรดม ภก.อมรทิพย์ สมสุข นายนิพนธ์ วิริยะสุข รพ.สต.ควนขัน
34 เมืองสตูล ควนขัน 91010305 เนินสูง นพ.ธีระ จิตต์วโรดม ภก.อมรทิพย์ สมสุข นางนันท์ธีรา ทวีผล รพ.สต.ควนขัน
35 เมืองสตูล ควนขัน 91010306 ท่าหิน นพ.ธีระ จิตต์วโรดม ภก.อมรทิพย์ สมสุข นางนุสรา ไมมะหาด รพ.สต.ควนขัน
36 เมืองสตูล บ้านควน 91010401 ลูโบ๊ะบาตู,กาเน๊ะ พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภก.กมลา ปัตโก นส.มุณา กฤติยาสกุล,นางเบญจมาภรณ์ หลีเส็น,นางสุกัญญา ลัสมาน รพ.สต.บ้านควน ตำบลบ้านควน
37 เมืองสตูล บ้านควน 91010402 ทุ่งวิมาน พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ น.ส.โสภิตรา นารีเป็น รพ.สต.บ้านควน
38 เมืองสตูล บ้านควน 91010403 โคกทราย พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางสุภา นวลดุก รพ.สต.บ้านควน
39 เมืองสตูล บ้านควน 91010404 คลองตาย พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภก.กมลา ปัตโก นางนฤมล โต๊ะหลัง,นางอารีนี หมัดสะแหละ รพ.สต.บ้านควน ตำบลบ้านควน
40 เมืองสตูล บ้านควน 91010405 ควน พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางวัชรี บินสอาด,นางรีนา โต๊ะเจ๊ะ รพ.สต.บ้านควน
41 เมืองสตูล บ้านควน 91010406 กาลูบี พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางนุสรัตน์ นุ่งอาหลี รพ.สต.บ้านควน
42 เมืองสตูล บ้านควน 91010407 ลูโบ๊ะการันยี พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางสุพิชชา หมาดสกุล รพ.สต.บ้านควน
43 เมืองสตูล ฉลุง 91010501 ฉลุงใต้ พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางสาวสตีหามีน๊ะ หัสนี,นางสาวอธิตยาแสงประเสริฐ รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
44 เมืองสตูล ฉลุง 91010502 ฉลุง พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางสาวอธิตยาแสงประเสริฐ,นายประวิทย์ เลิศอริยะพงษ์กุล,นางสาวเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
45 เมืองสตูล ฉลุง 91010503 ท่าคลองใต้ พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางสาววัลลภา ทุ่งปรือ รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
46 เมืองสตูล ฉลุง 91010504 ท่าคลอง พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางสาววัลลภา ทุ่งปรือ รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
47 เมืองสตูล ฉลุง 91010505 โต๊ะยูด๊ะ พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นายประวิทย์ เลิศอริยะพงษ์กุล รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
48 เมืองสตูล ฉลุง 91010505 โต๊ะยูด๊ะ พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภญ.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ น.ส.สุไวบ๊ะ อาดำ รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง
49 เมืองสตูล ฉลุง 91010506 กูบังจามังใต้ พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภญ.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางนูรีซัน ไปรฮูยัน รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง
50 เมืองสตูล ฉลุง 91010507 กูบังจามังเหนือ พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภญ.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางประทุม พิพัฒน์วรสกุล รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง
51 เมืองสตูล ฉลุง 91010508 ทุ่ง พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภญ.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางสาวยศศินี ยาแลหวา รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง
52 เมืองสตูล ฉลุง 91010509 หัวเขา พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภญ.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ น.ส.สุไวบ๊ะ อาดำ รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง
53 เมืองสตูล ฉลุง 91010510 โต๊ะวัง พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางจิราพร ศรีชุม รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
54 เมืองสตูล ฉลุง 91010511 โคกประดู่ พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางจิราพร ศรีชุม รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
55 เมืองสตูล ฉลุง 91010512 เขาน้อย พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางสาวนูดไอนี สตอหลง รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
56 เมืองสตูล ฉลุง 91010513 ริมห้วย พญ.ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ ภญ.ปริศนา นิยมคำ นางสาวนูดไอนี สตอหลง รพ.สต.บ้านฉลุง ตำบลฉลุง
57 เมืองสตูล ฉลุง 91010514 บ้านทุ่งพญา พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภญ.ชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ นางไอริณ เจ๊ะบา รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง
58 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010601 ตันหยงอุมา 98 269 พญ.นันท์นิช วงค์สวัสดิ์ ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางสาวฮาสาน๊ะ หมาดตา รพ.สต.บ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย
59 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010602 บากันใหญ่ พญ.นันท์นิช วงค์สวัสดิ์ ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นายรอซิค แกสมาน รพ.สต.บ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย
60 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010603 ตันหยงกลิง 138 451 พญ.นันท์นิช วงค์สวัสดิ์ ภญ.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางฮาสาน๊ะ เรืองนาม รพ.สต.บ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย
61 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010604 ระยะโตดนุ้ย พญ.นันทนิช วงษ์สวัสดิ์ ภญ.ประภัสสร เพชรอักษร นายชัยชนะ แก้วมณี รพ.สต.เกาะสาหร่าย
62 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010605 ยะระโตดใหญ่ พญ.นันทนิช วงษ์สวัสดิ์ ภญ.ประภัสสร เพชรอักษร น.ส.ขนิษฐา แก้วสิทธิ์ รพ.สต.เกาะสาหร่าย
63 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010606 ตะโล๊ะน้ำ พญ.นันทนิช วงษ์สวัสดิ์ ภญ.ประภัสสร เพชรอักษร น.ส. กิสรา อุมายี รพ.สต.เกาะสาหร่าย
64 เมืองสตูล เกาะสาหร่าย 91010607 เกาะอาดัง,บ้านลีเป๊ะ 242 2306 พ.ญ.นันทนิช วงศ์สวัสดิ์ ภญ.ชูใจ มะโรหบุตร นายพงษ์ธร แก้วผนึก,นายนราศักดิ์ บินดาโอะ,นายอนุสรณ์ โต๊ะหวันหลง,น.ส.ศศิวิมล คงเรือง รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ
65 เมืองสตูล ตันหยงโป 91010701 ตันหยงโป พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นายอุกฤษฏ์ ถิ่นสตูล รพ.สต.ตันหยงโป
66 เมืองสตูล ตันหยงโป 91010702 หาดทรายยาว พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นางชลธิชา ตันติเลขา รพ.สต.ตันหยงโป
67 เมืองสตูล ตันหยงโป 91010703 บากันเคย พญ.วนพัชร์ ยิ้มซ้าย ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นายฮานาฟี กูเต๊ะ รพ.สต.ตันหยงโป
68 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง 91010801 ฉลุง พญ.ชุตินันท์ สุปราณี ภก.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางกฤตยา หลงหัน,นายประวิทย์ เลิศอริยะพงษ์กุล รพ.สต.เจ๊ะบิลัง
69 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง 91010802 เจ๊ะบิลัง พญ.ชุตินันท์ สุปราณี ภก.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นางมรีหยำ หลังจิ,น.ส.โสพินทร์ แก้วมณี,นายยุทธนะ ละอองธรรม รพ.สต.เจ๊ะบิลัง
70 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง 91010803 ปาเต๊ะ พญ.นันทนิช วงษ์สวัสดิ์ ภญ.ปริศนา นิยมดำ นางเกษร นพชำนาญ รพ.สต.บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง
71 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง 91010804 ปันนังปุเลา พญ.นันทนิช วงษ์สวัสดิ์ ภญ.ปริศนา นิยมดำ นางสาวอำหรี ศรียาน,นายสรายุทธ สิทธิภาจิรสกุล รพ.สต.บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง
72 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง 91010805 กาลันยีตัน พญ.ชุตินันท์ สุปราณี ภก.ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ นายชัยวัฒน์ ทองฤทธิ์ รพ.สต.เจ๊ะบิลัง
73 เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง 91010806 บ้านปาเต๊ะเหนือ พญ.นันทนิช วงษ์สวัสดิ์ ภญ.ปริศนา นิยมดำ นางรชตวรรณ อินทรักษ์ รพ.สต.บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง
74 เมืองสตูล ตำมะลัง 91010901 กาลันบาตู นพ.วิโรจน์ โยมเมือง นางชูใจ มะโรหบุตร นางเดียงสา ยังเจริญ,นายลิขสิทธิ์ หนูนุ่ม รพ.สต.ตำมะลัง
75 เมืองสตูล ตำมะลัง 91010902 ตำมะลังเหนือ นพ.วิโรจน์ โยมเมือง นางชูใจ มะโรหบุตร นส.ดรุณี บิลังโหลด รพ.สต.ตำมะลัง
76 เมืองสตูล ตำมะลัง 91010903 ตำมะลังใต้ นพ.วิโรจน์ โยมเมือง นางชูใจ มะโรหบุตร นายอารีย์ ลัสมาน,นางยูวัยดา มาราสา รพ.สต.ตำมะลัง
77 เมืองสตูล ปูยู 91011001 เกาะยาว 123 727 นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นายธนธัช เรืองนาม,นางสุนิสา. ไทยถนอม,นางนัยนา อโศกสกุล รพ.สต.บ้านเกาะยาว ตำบลปูยู
78 เมืองสตูล ปูยู 91011002 ตันหยงกาโบย นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นางฮาซานะ จางวาง,นายกูรอเชด สัญญา รพ.สต.ปูยู
79 เมืองสตูล ปูยู 91011003 ปูยู,บ้านกลาง นพ.ธวัชชัย โรจน์ศิริกุลกิจ ภญ.ภัทราพร แดหวัน นางฮาซานะ จางวาง,น.ส.วิชชญานี หนูพรัด,นายงยุทธ์ ชูวงศ์ รพ.สต.ปูยู
80 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011101 ทุ่งหญ้าแดง พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย นายศักดินันท์ โชติเสว์ รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
81 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011102 ควนโพธิ์ พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย น.ส.บุปผา พนมคุณ รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
82 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011103 โคกพิลา พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย น.ส.อาซีซ๊ะ ฉาดหลี รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
83 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011104 เกาะเนียง พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย นายศักดินันท์ โชติเสว์ รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
84 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011105 ใหม่ พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย น.ส.อาซีซ๊ะ ฉาดหลี รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
85 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011106 ห้วยลึก พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย นายสุไลมาน ลาเฉลิม รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
86 เมืองสตูล ควนโพธิ์ 91011107 โคกไคร พญ.สิริรัตน์ ชัยพินิจพรรณ ภก.ดุสิต พันละม้าย นายสุไลมาน ลาเฉลิม รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์
87 เมืองสตูล เกตรี 91011201 ไร่ 239 2024 นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นางจิราภรณ์ ทองเกลี้ยง รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
88 เมืองสตูล เกตรี 91011202 กาเน๊ะ 211 939 นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข น.ส.ยุพาพร จันทร์พงษ์ รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
89 เมืองสตูล เกตรี 91011203 เกตรี นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข น.ส.ปัทมาวรรณ นุ่นสังข์ รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
90 เมืองสตูล เกตรี 91011204 ลูโป๊ะฆอเล๊าะ นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นางฐายิกา เธียรลีลา รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
91 เมืองสตูล เกตรี 91011205 วังพะเนียด 282 1264 นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นายรอศักดิ์ หมาดสา รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
92 เมืองสตูล เกตรี 91011206 โคกมุดพัฒนา 104 401 นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นายไพรินทร์ แก้วทองมา รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
93 เมืองสตูล เกตรี 91011207 บ้านทุ่ง 177 2126 นพ.เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ ภญ.อมรทิพย์ สมสุข นายบัญชา นรพิณ รพ.สต.บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี
94 ควนโดน ควนโดน 91020101 ควนโดน นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางฟารีดา หลังยาหน่าย,นายดุลเล๊าะ หลังเกต รพ.สต.ควนโดน
95 ควนโดน ควนโดน 91020102 สะพานเคียน นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางสาวลลิตา ยะฟา รพ.สต.ควนโดน
96 ควนโดน ควนโดน 91020103 ถ้ำทะลุ นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น น.ส.วรรณภา ส่องสว่าง รพ.สต.ควนโดน
97 ควนโดน ควนโดน 91020104 ควนโต๊ะเหลง นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางธิดา เหมือนพะวงศ์ รพ.สต.ควนโดน
98 ควนโดน ควนโดน 91020105 ดุสน นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น น.ส.ยุภาดา ดวงตา รพ.สต.ควนโดน
99 ควนโดน ควนโดน 91020106 หัวสะพานเหล็ก นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางสาวชารีฟ๊ะ นารีเปน รพ.สต.ควนโดน
100 ควนโดน ควนโดน 91020107 บูเก็ตยามู นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางอัญมณี นาฮับผล รพ.สต.ควนโดน
101 ควนโดน ควนโดน 91020108 ปลักใหญ่ใจดี นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น น.ส.วรรณภา ส่องสว่าง รพ.สต.ควนโดน
102 ควนโดน ควนโดน 91020109 นาปริก นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางธิดา เหมือนพวงศ์ รพ.สต.ควนโดน
103 ควนโดน ควนโดน 91020110 บ้านคลองบาราเกตุ นพ.นพรัตน์ เอียดสุย นางสาวฟาริดา ละใบกาเด็น นางอัญมณี นาฮับผล รพ.สต.ควนโดน
104 ควนโดน ควนสตอ 91020201 โต๊ะสะ นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นางถนอมสิน หิรัญสถิตย์ รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด
105 ควนโดน ควนสตอ 91020202 กุบังปะโหลด นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นายเอนก หลังยาหน่าย,นางยานีลา บาหลัง รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด
106 ควนโดน ควนสตอ 91020203 ควนยาหวา นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นส.อรัญชนา บานย๊าต รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด
107 ควนโดน ควนสตอ 91020204 กลาง นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.ส ฟาริดา ละใบกาเด็น นายจิรยุทธ์ ศรีชุม รพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด
108 ควนโดน ควนสตอ 91020205 ทางงอ นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น น.ส.ซอฟียา ไมมะหาด,นายศักด์ดา อาดำ รพ.ควนโดน
109 ควนโดน ควนสตอ 91020206 ปลักซิมปอ นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นางสถาพร ภัทราภินันท์,นางดุษฏี สุมาลี รพ.ควนโดน
110 ควนโดน ควนสตอ 91020207 ควนสตอเหนือ นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นายมูฮัมหมาด นุ่งอาหลี รพ.ควนโดน
111 ควนโดน ควนสตอ 91020208 หัวควน นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นายจักรกฤษณ์ พิชัยรัตน์,นางอาซีกิน ถิ่นสตูล,นางอาอีชะห์ มาลิกัน รพ.ควนโดน
112 ควนโดน ควนสตอ 91020209 ควนไสน นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น นายอิบรอเหม ขาวเชาะ,นางรุจกัลยา ขาวเชาะ,นางขวัญหทัย กวมทรัพย์ รพ.ควนโดน
113 ควนโดน ควนสตอ 91020210 ทุ่งพัฒนา นพ.สุพล เจริญวิกกัย น.สฟาริดา ละใบกาเด็น น.ส.อุบลวรรณ ดวงดี รพ.ควนโดน
114 ควนโดน ย่านซื่อ 91020301 เขาพญาบังสา นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น นายฟาตอนี ซาแม รพ.สต.ย่านซื่อ
115 ควนโดน ย่านซื่อ 91020302 ย่านซื่อ นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น น.ส.ภานิชา โต๊ะปลัด รพ.สต.ย่านซื่อ
116 ควนโดน ย่านซื่อ 91020303 เขาน้อย นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น นางมาเรียม หมาดดี รพ.สต.ย่านซื่อ
117 ควนโดน ย่านซื่อ 91020304 ห้วยคล้า นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น นายฟาซี บาหลัง รพ.สต.ย่านซื่อ
118 ควนโดน ย่านซื่อ 91020305 หลวงนา นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น นางวาสนา รงค์สมัคร รพ.สต.ย่านซื่อ
119 ควนโดน ย่านซื่อ 91020306 ปันจอร์ นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น นายวีรพล มรรคาเขต รพ.สต.ย่านซื่อ
120 ควนโดน ย่านซื่อ 91020307 ปากบาง นพ.นพรัตน์ เอียดสุย ฟาริดา ละใบกาเด็น นายฟาตอนี ซาแม รพ.สต.ย่านซื่อ
121 ควนโดน วังประจัน 91020401 ทุ่งมะปรัง นพ.สุพล เจริญวิกกัย นางสาววิชยา ปันดีกา นางฮามีดะ หลังยาหน่าย รพ.สต.บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน
122 ควนโดน วังประจัน 91020402 เขานุ้ย นพ.สุพล เจริญวิกกัย นางสาววิชยา ปันดีกา นางอภิยา เหตุทอง รพ.สต.บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน
123 ควนโดน วังประจัน 91020403 วังประจัน นพ.สุพล เจริญวิกกัย นางสาววิชยา ปันดีกา นางวนิดา ศรีริภาพ รพ.สต.บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน
124 ควนโดน วังประจัน 91020404 วังประจันใต้ นพ.สุพล เจริญวิกกัย นางสาววิชยา ปันดีกา นางสาวมารียา สุขสง่า รพ.สต.บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน
125 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030101 ควนบ่อทอง พญ.นันทิกานต์ อุบล นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวนุชนาฏ หยาหลี รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย
126 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030102 ทุ่งนุ้ย พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางมาริยา หาดดี รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
127 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030103 หัวกาหมิง พญ.นันทิกานต์ อุบล นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสุกัญญา คำพรหม รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย
128 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030104 น้ำร้อน พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวนุสรีน่า เสรีรักษ์ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
129 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030105 โตน พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางยุพา ปังแลมาเส็น รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
130 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030106 น้ำหรา พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวไลล่า บินตะสอน รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
131 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030107 เกาะใหญ่ พญ.นันทิกานต์ อุบล นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นายปรีดี เรืองพูน,นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย
132 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030108 ค่ายรวมมิตร พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นายทรรศนะ สกุลดิษฐ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
133 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030109 ทุ่งพัก พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวนุจณี เหมปันดัน รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
134 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030110 ควนเรือ พญ.นันทิกานต์ อุบล นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นายวีรวัฒน์ ล่าโยค รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย
135 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030111 บ้านสวน พญ.นันทิกานต์ อุบล ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางมาซีนะ วงค์หมัดทอง รพ.สต.ทุ่งนุ้ย
136 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 91030112 โคกโดน พญ.นันทิกานต์ อุบล นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาววาสนา ทรัพย์มี รพ.สต.บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย
137 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030201 ห้วยน้ำดำ พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นส.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางนารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน, นางอัญชนา ลาหมาดสกุล รพ.สต.ควนกาหลง
138 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030202 ซอย 10 พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นส.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวสมิตานันตน์ เพชรไชย รพ.สต.ควนกาหลง
139 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030203 ซอย 1.,2 ,3 พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นางสาว อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวมนสิชา รอดผล,นางนงนุช เมืองทอง , นางเนตรดาว มุสิกะชาติ , นายวรวิทย์ นาหาบผล , นางสาวอัจจิมา หลังยาหน่าย , นางสาวชุติมา นราจร รพ.ควนกาหลง
140 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030204 ซอย 4 ,5,6 พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นางสาว อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวมนสิชา รอดผล ,นางสาวสาวอุศมาภรณ์ เพชรหนูเสด , นางสาวสุไวยา สาเอียด , นางสาวสุพัตรา สันหลัง , นางสาวสลิตา ยามาเล็น , นางสาว ชุติมา นราจร รพ.ควนกาหลง
141 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030205 พรุ พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ น.ส.อารีวรรณ ไชยรักษ์ น.ส.อังสนา ชำนาญนา รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า
142 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030206 เขาใคร พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ น.ส.อารีวรรณ ไชยรักษ์ นางอิสรีย์ ระฆังทอง ,นางภรศรี ทุมพร รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า
143 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030207 ซอย 7, 8 ,9 พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นางสาว อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวมนสิชา รอดผล ,นายสุรศักดิ์ จันทร์เชาวลิตร , นางจอมใจ ก้องสนั่น , นางสาวอัศมาวีย์ ยังหลัง, นางจันนง โตะ๊หลัง , นางสาวสิริลดา เสียมไหม รพ.ควนกาหลง
144 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030208 เหนือคลอง 309 949 พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางพิสมัย ซุ้ยขาว,นางสาวเบญจวรรณ เอียดนุช รพ.สต.บ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง
145 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030209 วังผาสามัคคี พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ น.ส.อารีวรรณ ไชยรักษ์ น.ส.สุภลักษณ์ ซึ้งหฤทัย ,นายประเทือง ทุมพร รพ.สต.บ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า
146 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030210 ห้วยน้ำดำใน พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นส.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางดวงเดือน จันทกูล,นส.ไมสาเราะห์ สารดี รพ.สต.ควนกาหลง
147 ควนกาหลง ควนกาหลง 91030211 ปาล์มไทย 330 1052 พญ.รุ่งฤดี สุขุมาลย์ นางสาวอารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวธนฤดี ยาหมิน,นายวันเฉลิม บุญส่ง รพ.สต.บ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง
148 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030301 ผัง 1 นพ.ธนพันธ์ พันธ์ุบุญมี ภก.อารีวรรณ ไชยรักษ์ นางสาวศจีพร บุญมิ่ง รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
149 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030302 ผัง 32,34,39 นพ.ธนพันธ์ พันธ์บุญมี ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวสุภลักษณ์ ซึ้งหฤทัย รพ.สต.บ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ
150 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030303 ผัง 35,36,41 นพ.ธนพันธ์ พันธ์บุญมี ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวอมรประภา นะคงคา รพ.สต.บ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ
151 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030304 ผัง 3,121 นพ.ธนพันธ์ พันธ์ุบุญมี ภก.อารีวรรณ ไชยรักษ์ นายกอเฉ็ม บุญดาหา รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
152 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030305 อุใดใต้,ผัง31,คลองโลน นพ.ธนพันธ์ พันธ์บุญมี ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นายวรากร รักบำรุง รพ.สต.บ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ
153 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030306 ไร่สาธิต(อุใดเหนือ) นพ.ธนพันธ์ พันธ์ุบุญมี ภก.อารีวรรณ ไชยรักษ์ นางสาวสกุณา ยังสมัน รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
154 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030307 ผัง 119,120 นพ.ธนพันธ์ พันธ์ุบุญมี ภก.อารีวรรณ ไชยรักษ์ นางอามานะ หันยอ รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
155 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030308 ผัง 42,บ้านผังตัวอย่าง นพ.ธนพันธ์ พันธ์บุญมี ภก.อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ นางสาวกัลชรส จงรักษ์ รพ.สต.บ้านผัง 34 ตำบลอุใดเจริญ
156 ควนกาหลง อุไดเจริญ 91030309 บ้านผัง 4 นพ.ธนพันธ์ พันธ์ุบุญมี ภก.อารีวรรณ ไชยรักษ์ นายอาหมีด โต๊ะหลัง รพ.สต.อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
157 ท่าแพ ท่าแพ 91040101 ท่าน้ำเค็มใต้ นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางปริญญา หมันนาเกลือ PCUตำบลท่าแพ
158 ท่าแพ ท่าแพ 91040102 ท่าแพกลาง นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางสิริกาญจน์ ศิวสวัสดิ์,นางสาวนิศาสินี แวเต๊ะ PCUตำบลท่าแพ
159 ท่าแพ ท่าแพ 91040103 มุด นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางสุณี ศรียาน PCUตำบลท่าแพ
160 ท่าแพ ท่าแพ 91040104 ปลักหว้า นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางเอมอร ขุนเพชร,นายณรงค์เวทย์ แซ่ห้าว PCUตำบลท่าแพ
161 ท่าแพ ท่าแพ 91040105 ควนโต๊ะเจะ นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางศิริมา หมาดเต๊ะ PCUตำบลท่าแพ
162 ท่าแพ ท่าแพ 91040106 ลุ่ม นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางศิริมา หมาดเต๊ะ,นางสาวมารีย๊ะ สบู่ PCUตำบลท่าแพ
163 ท่าแพ ท่าแพ 91040107 สายควน นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางนัดดา สุทธิพงศ์ PCUตำบลท่าแพ
164 ท่าแพ ท่าแพ 91040108 ดาหลำ นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางสาวสุภา บุนนาค PCUตำบลท่าแพ
165 ท่าแพ ท่าแพ 91040109 นาแก้ว นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางสุณี ศรียาน PCUตำบลท่าแพ
166 ท่าแพ ท่าแพ 91040110 ควนบิหลายสา นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางปริญญา หมันนาเกลือ,นายภาณุวัตร แซ่หลู่ PCUตำบลท่าแพ
167 ท่าแพ แป-ระ 91040201 ควนเก นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นายอิดดาเร๊ะ มาราสา รพ.สต.แป-ระ
168 ท่าแพ แป-ระ 91040202 ควนโท๊ะ นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางญัซมีนี พลพุทธ รพ.สต.แป-ระ
169 ท่าแพ แป-ระ 91040203 เกาะไทร นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาวรอกีน๊ะ พิทักษ์คุมพล รพ.สต.แป-ระ
170 ท่าแพ แป-ระ 91040204 แป - ระเหนือ นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาวรุศนี หมาดโด๊ะโสะ รพ.สต.แป-ระ
171 ท่าแพ แป-ระ 91040205 สวนเทศ นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาววีณา ปังแลมาปุเลา รพ.สต.แป-ระ
172 ท่าแพ แป-ระ 91040206 นาโต๊ะขุน นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาวสุดารัตน์ สองเมือง รพ.สต.แป-ระ
173 ท่าแพ แป-ระ 91040207 สวนไทย นพ.พันธ์เชษฐ์ บุญช่วย ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาวอัสมา มาราสา รพ.สต.แป-ระ
174 ท่าแพ สาคร 91040301 ทุ่งริ้น นพ.วัชรินทร์ เนติวุฒิสาร ภก.วีรศักดิ์ หลีกาเส็ม นางสาวณิชยาวดี สุวรรณศรี,นางสาววรรณี ปาทาน PCUตำบลท่าแพ
175 ท่าแพ สาคร 91040302 สาคร พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางกษมา บุญดาหา,น.ส.ญามีล๊ะ หลงสมัน รพ.สต.สาคร
176 ท่าแพ สาคร 91040303 คลองลิดี พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นายธนกร สง่าบ้านโคก,นายอับดุลรออิม เจ๊ะเฮ็ง รพ.สต.สาคร
177 ท่าแพ สาคร 91040304 สาครเหนือ พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นายสรวิชญ์ สุขการัก, นางฮาสาน๊ะ บุญเอื้อ รพ.สต.สาคร
178 ท่าแพ สาคร 91040305 ปลักแรด พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาวสุวิมล หอพิสุทธิสาร รพ.สต.บ้านทางยาง ตำบลสาคร
179 ท่าแพ สาคร 91040306 คลองบัน พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นายดลทิพ หมีนคลาน,วิทยา พลาอาด รพ.สต.บ้านทางยาง ตำบลสาคร
180 ท่าแพ สาคร 91040307 ทางยาง พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นายสมโภชน์ ทิ้งน้ำรอบ ,นางสาวอวัสดา แดงคง รพ.สต.บ้านทางยาง ตำบลสาคร
181 ท่าแพ สาคร 91040308 คลองสองปาก พญ.ธมน เนียมรัตน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางอัสณี ดาจิ รพ.สต.บ้านทางยาง ตำบลสาคร
182 ท่าแพ ท่าเรือ 91040401 วังปริง นพ.สิทธินันท์ หิรัญโรจน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางนิตยา รอเกตุ,นางส่ากูเราะห์ อุจิ รพ.สต.ท่าเรือ
183 ท่าแพ ท่าเรือ 91040402 ป่าเสม็ด นพ.สิทธินันท์ หิรัญโรจน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางสาวมีนา มาลินี รพ.สต.บ้านแป-ระใต้
184 ท่าแพ ท่าเรือ 91040403 ไร่ทอน นพ.สิทธินันท์ หิรัญโรจน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางรัชนี เตาวะโต ,นายบุญยืน ทองเงิน รพ.สต.บ้านแป-ระใต้
185 ท่าแพ ท่าเรือ 91040404 แป - ระใต้ นพ.สิทธินันท์ หิรัญโรจน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางเยาวเรศ โต๊ะปลัดปลัด รพ.สต.บ้านแป-ระใต้
186 ท่าแพ ท่าเรือ 91040405 ควนพัฒนา นพ.สิทธินันท์ หิรัญโรจน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางอำหรา ดุกจุ้ย,นางสาวณัฐธิตา ยาประจัน รพ.สต.ท่าเรือ
187 ท่าแพ ท่าเรือ 91040406 พรุต้นอ้อ นพ.สิทธินันท์ หิรัญโรจน์ ภก.อัญญารัตน์ สำราญ นางคคนัมพร หมีนคลาน รพ.สต.ท่าเรือ
188 ละงู กำแพง 91050101 ควนไสน นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ บุญศรี มาลนี PCUกำแพง
189 ละงู กำแพง 91050102 ท่าแลหลา นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ สมหมาย หลังเถาะ PCUกำแพง
190 ละงู กำแพง 91050103 ควน นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ สมหมาย หลังเถาะ PCUกำแพง
191 ละงู กำแพง 91050104 ควนใหญ่ นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ มีนา อุศมา PCUกำแพง
192 ละงู กำแพง 91050105 ปิใหญ่ นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ จิรัฐติกาล เจ๊ะสา PCUกำแพง
193 ละงู กำแพง 91050106 ปลักมาลัย นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ มีนา อุศมา PCUกำแพง
194 ละงู กำแพง 91050107 โกตา นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ มารีนา ดำเต๊ะ PCUกำแพง
195 ละงู กำแพง 91050108 อุไร นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ รสนา หนูวงศ์ PCUกำแพง
196 ละงู กำแพง 91050109 ป่าฝาง นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ จุรีพร มานะกล้า PCUกำแพง
197 ละงู กำแพง 91050110 ปากปิง นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ บุญศรี มาลินี PCUกำแพง
198 ละงู กำแพง 91050111 ทุ่งเสม็ด นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ ฐานิศา สาเบด PCUกำแพง
199 ละงู กำแพง 91050112 ตูแตหรำ นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ ประกาศิต เพชรกาฬ PCUกำแพง
200 ละงู กำแพง 91050113 บ้านควนนอกเขต นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ จิรัฐติกาล เจ๊ะสา PCUกำแพง
201 ละงู กำแพง 91050114 บ้านควนใหญ่นอกเขต นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ ภก.วัลลภา สายสินธุิ์ ฐานิศา สาเบด PCUกำแพง
202 ละงู ละงู 91050201 ท่าชะมวง พญ.นวพรรณ สุขมณี เภสัชกรหญิงนาซนีน ง๊ะสมัน นางกัลยา สองเมือง,นางสาวกูวรรณ์นิสา สตอหลง รพ.สต.ละงู
203 ละงู ละงู 91050202 ปากละงู พญ.นวพรรณ สุขมณี เภสัชกรหญิงนาซนีน ง๊ะสมัน นางชุติมา หวันเต๊ะ รพ.สต.ละงู
204 ละงู ละงู 91050203 เกาะยวน นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมใหม นางสาวฟารีดา หีมสน,นายเจษฎา สวาหลัง รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู
205 ละงู ละงู 91050204 ลาหงา นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมใหม นางสุภาภรณ์ อังสุภานิช รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู
206 ละงู ละงู 91050205 ทุ่ง นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นายประยุทธ์ อัศวภักดี รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
207 ละงู ละงู 91050206 หัวทาง นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมใหม นางฮับเซาะห์ แอหลัง รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู
208 ละงู ละงู 91050207 บากันโต๊ะทิด พญ.นวพรรณ สุขมณี เภสัชกรหญิงนาซนีน ง๊ะสมัน นายอาทินนันทน์ สมุทรสารัญ รพ.สต.ละงู
209 ละงู ละงู 91050208 นาพญา นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นายอริญชัย หลงเก รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
210 ละงู ละงู 91050209 คลองขุด นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางวดาพร โต๊ะสมัน รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
211 ละงู ละงู 91050210 ห้วยไทร นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นายณัฐโชค บูเก็ม รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
212 ละงู ละงู 91050211 ห้วยมะพร้าว นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นายอารัช มะแอเคียน รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
213 ละงู ละงู 91050212 ในเมือง นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมใหม นายวริวุทธิ์ จันทร์พงศ์ รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู
214 ละงู ละงู 91050213 ทุ่งพัฒนา นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นายประยุทธ์ อัศวภักดี รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
215 ละงู ละงู 91050214 หลอมปืน พญ.นวพรรณ สุขมณี เภสัชกรหญิงนาซนีน ง๊ะสมัน นางอังคณา แสงสกล รพ.สต.ละงู
216 ละงู ละงู 91050215 ในใส นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมใหม นางสาวอรทัย อุสมา รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู
217 ละงู ละงู 91050216 คลองน้ำเค็ม นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางอรวรรณ ไชยศักดิ์ รพ.สต.บ้านห้วยไทร ตำบลละงู
218 ละงู ละงู 91050217 วังช่อนใช นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมใหม นางธิดา สองเมือง รพ.สต.บ้านในเมือง ตำบลละงู
219 ละงู ละงู 91050218 โคกพยอม พญ.นวพรรณ สุขมณี เภสัชกรหญิงนาซนีน ง๊ะสมัน นางอานีซะห์ ยาหมาย รพ.สต.ละงู
220 ละงู เขาขาว 91050301 บ้านสันติสุข นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางอารญา ชูโชติ รพ.สต.เขาขาว
221 ละงู เขาขาว 91050302 บ้านหาญ นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางสาวฮันนา ดินเตบ รพ.สต.เขาขาว
222 ละงู เขาขาว 91050303 บ้านบ่อหิน นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นายดำรงค์ คงแก้ว รพ.สต.เขาขาว
223 ละงู เขาขาว 91050304 บ้านนาข่าเหนือ นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางสาวไฉนพร สุขการณ์ รพ.สต.เขาขาว
224 ละงู เขาขาว 91050305 บ้านดาหลำ นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางภัสรา หะมะ รพ.สต.เขาขาว
225 ละงู เขาขาว 91050306 บ้านทุ่งเกาะปาบ นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางวิชชุมาศ บือราเฮง รพ.สต.เขาขาว
226 ละงู เขาขาว 91050307 บ้านนาข่าใต้ นพ.สืบพงศ์ ยืนยง เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางจิรนันท์ ม้องพร้า รพ.สต.เขาขาว
227 ละงู ปากน้ำ 91050401 บ่อเจ็ดลูก พญ.ปาลีญา จารนัย นายนราธร พินิจสถิร นางนิลวรรณ หมัดสะแหละ,นางจัลวาตีย์ มามะ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก
228 ละงู ปากน้ำ 91050402 ปากบารา นพ.วิโรจน์ แซ่ใหล้ นางสาวนาซนีน ง๊ะสมัน นายมนตรี หลังปุเต๊ะ,นายอดุล เดเช,นางสาวอารตี รองเดช รพ.สต.ปากน้ำ
229 ละงู ปากน้ำ 91050403 เกาะบุโหลน พญ.ปาลีญา จารนัย นายนราธร พินิจสถิร นายพิเชษฐ์ ปัจฉิมศิริ รพ.สต.บ้านบ่อเจ็ดลูก
230 ละงู ปากน้ำ 91050404 ตะโล๊ะใส นพ.วิโรจน์ แซ่ใหล้ นางสาวนาซนีน ง๊ะสมัน นายอารัญย์ มัจฉา,นางนูรอัยนี นกเกษม รพ.สต.ปากน้ำ
231 ละงู ปากน้ำ 91050405 ท่ายาง นพ.วิโรจน์ แซ่ใหล้ นางสาวนาซนีน ง๊ะสมัน นางรัตนา สอและ รพ.สต.ปากน้ำ
232 ละงู ปากน้ำ 91050406 ท่ามาลัย นพ.วิโรจน์ แซ่ใหล้ นางสาวนาซนีน ง๊ะสมัน นางฮานีฝ๊ะ สะอีด รพ.สต.ปากน้ำ
233 ละงู ปากน้ำ 91050407 ท่าพยอม นพ.วิโรจน์ แซ่ใหล้ นางสาวนาซนีน ง๊ะสมัน นางสุนิดา งะสมัน รพ.สต.ปากน้ำ
234 ละงู น้ำผุด 91050501 ทุ่งไหม้ พญ.มายซะห์ กือมอ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางวรุณี ปกติง รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด
235 ละงู น้ำผุด 91050502 หัวควน พญ.มายซะห์ กือมอ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางสาวนาริตา ยาบา รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด
236 ละงู น้ำผุด 91050503 หนองสร้อย พญ.มายซะห์ กือมอ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นส.เต็มศิริ ขุนยงค์ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด
237 ละงู น้ำผุด 91050504 วังสายทอง พญ.ปลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นายเจษฎา ปานแจ่ม รพ.สต.น้ำผุด
238 ละงู น้ำผุด 91050505 นางแก้ว พญ.ปลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล รพ.สต.น้ำผุด
239 ละงู น้ำผุด 91050506 หนองราโพธิ์ พญ.ปลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นางสุนันทา จุงศิริ รพ.สต.น้ำผุด
240 ละงู น้ำผุด 91050507 ลานเสือ พญ.มายซะห์ กือมอ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางสาวจุไรวรรณ สุจริต รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด
241 ละงู น้ำผุด 91050508 หนองยูง พญ.มายซะห์ กือมอ เภสัชกรนราธร พินิจสถิร นางสาวเต็มศิริ ขุนยงค์ รพ.สต.บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด
242 ละงู น้ำผุด 91050509 หนองหอยโข่ง พญ.ปลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล รพ.สต.น้ำผุด
243 ละงู น้ำผุด 91050510 วังนาใน พญ.ปลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นางจุวัยนีย์ กองบก รพ.สต.น้ำผุด
244 ละงู น้ำผุด 91050511 วังยาว พญ.ปลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นางสาวเรวดี บูอีตำ รพ.สต.น้ำผุด
245 ละงู แหลมสน 91050601 ตันหยงละไน้ นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ พิชญา เสียมไหม นางยุพดี ปัจฉิมศิริ รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน
246 ละงู แหลมสน 91050602 กาแบง แพทย์หญิงปาลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นางสาววรรณรักษ์ หมัดสะแหละ รพ.สต.แหลมสน
247 ละงู แหลมสน 91050603 บุโบย แพทย์หญิงปาลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นายการันต์ หมันหย่อง รพ.สต.แหลมสน
248 ละงู แหลมสน 91050604 สนกลาง แพทย์หญิงปาลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นางอานีตา สูนสละ รพ.สต.แหลมสน
249 ละงู แหลมสน 91050605 สุไหงมุโซ๊ะ นพ.อดิศักดิ์ ชุมขวัญ พิชญา เสียมไหม นายพันธการต์ สะอีด,นางสาวสุกัลยา ปะดู่กา รพ.สต.บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน
250 ละงู แหลมสน 91050606 สนใหม่ แพทย์หญิงปาลีญา จารนัย เภสัชกรหญิงพิชญา เสียมไหม นางสาวมาซูรี สาจิ รพ.สต.แหลมสน
251 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060101 ท่าอ้อย นายยศกร ละมัยสะอาด นส.หทัยชนก คงอินทร์ นางสุมิตรา กังแฮ รพ.ทุ่งหว้า
252 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060102 ท่าเรือ นายยศกร ละมัยสะอาด นส.หทัยชนก คงอินทร์ นางสาวปฐมา โอสถาน,นางสาวทัศรีญา อึ่งทอง รพ.ทุ่งหว้า
253 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060103 ในบ้าน นายยศกร ละมัยสะอาด นส. หทัยชนก คงอินทร์ นางสุทิศา ล่าเต๊ะ,นายอภิชาติ ไชยจิตต์ รพ.ทุ่งหว้า
254 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060104 ทุ่งปรือ นายยศกร ละมัยสะอาด นส. หทัยชนก คงอินทร์ นางวริศรา วิไลรัตน์ รพ.ทุ่งหว้า
255 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060105 ท่าขาม นายยศกร ละมัยสะอาด นส. หทัยชนก คงอินทร์ นางปริยะดา สอนขำ รพ.ทุ่งหว้า
256 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060106 โพธิ์ นายยศกร ละมัยสะอาด นส. หทัยชนก คงอินทร์ นางสาวรุจิรา นิปะสิกิ,นางสาวสุวรรณา หมาดเต๊ะ รพ.ทุ่งหว้า
257 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060107 คีรีวง นพ.ยศกร สะมัยสะอาด นางสาวหทัยชนก คงอินทร์ นางพิกุล ตันพานิช รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า
258 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060108 ควนตำเสา นายยศกร ละมัยสะอาด นส. หทัยชนก คงอินทร์ นางอนงค์ เกื้อสกุล,นางสุภาวดี มานะกล้า รพ.ทุ่งหว้า
259 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060109 ราวปลา นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล นางสาวหทัยชนก คงอินทร์ นายเอกพงศ์ รอเกตุ รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า
260 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91060110 ธารปลิว นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล นางสาวหทัยชนก คงอินทร์ นางรัชฎาพร เฮ่าฮู่เที่ยน รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า
261 ทุ่งหว้า นาทอน 91060201 นาทอน นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกุล นางสาวจันณี จ่ายพงษ์ รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอน
262 ทุ่งหว้า นาทอน 91060202 นากลาง,เปรีย นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกุล นางสาววนิดา ยาพระจันทร์ รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอน
263 ทุ่งหว้า นาทอน 91060203 ช่องไทร นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกุล นายพิธชัย เรืองติก,นางสาวสุนิสา ชัยสงคราม รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอน
264 ทุ่งหว้า นาทอน 91060204 วังตง นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร นส.พนิดา ไชยกุล นายประพันธุ์ สันมาหมีน รพ.สต.บ้านวังตง ตำบลนาทอน
265 ทุ่งหว้า นาทอน 91060205 ท่าศิลา นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร นส.พนิดา ไชยกุล นางสุภาพันธ์ เกื้อเดช รพ.สต.บ้านวังตง ตำบลนาทอน
266 ทุ่งหว้า นาทอน 91060206 ท่าข้ามควาย นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกุล นางอารินยา มุสิกพงศ์ รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอน
267 ทุ่งหว้า นาทอน 91060207 บารายี นพ.ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกุล นางหทัยกาญจน์ สันมาหมีน รพ.สต.บ้านนาทอน ตำบลนาทอน
268 ทุ่งหว้า นาทอน 91060208 ทุ่งใหญ่ นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร นส.พนิดา ไชยกุล นางสุรัชดา สุวรรณรัตน์ รพ.สต.บ้านวังตง ตำบลนาทอน
269 ทุ่งหว้า นาทอน 91060209 วังเจริญราษฎร์ นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร นส.พนิดา ไชยกุล นายสมใจ หลังเถาะ รพ.สต.บ้านวังตง ตำบลนาทอน
270 ทุ่งหว้า ขอนคลาน 91060301 ขอนคลานตะวันออก นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร ภกญ.ศิโรบล แก้วเกาะสะบ้า น.ส.สุกัลยา เทศอาเส็น รพ.สต.ขอนคลาน
271 ทุ่งหว้า ขอนคลาน 91060302 ราไวใต้ นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร ภกญ.ศิโรบล แก้วกาสะบ้า นายกัมพล สกุลวิทูรไทย รพ.สต.ขอนคลาน
272 ทุ่งหว้า ขอนคลาน 91060303 ขอนคลานตะวันตก นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร ภกญ.ศิโรบล แก้วเกาะสะบ้า น.ส.ภิญญดา แสงภักดี,น.ส.นูรีบ๊ะ หลังเศษ รพ.สต.ขอนคลาน
273 ทุ่งหว้า ขอนคลาน 91060304 ราไวเหนือ นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร ภกญ.ศิโรบล แก้วเกาะสะบ้า นายอภิชาติ ใจสมุทร,นางสาวนูรีบ๊ะ หลังเศษ รพ.สต.ขอนคลาน
274 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง 91060401 มะหงัง นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกูล นางสุนันทา ปัจฉิมศิริ รพ.สต.ทุ่งบุหลัง
275 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง 91060402 ทุ่งสะโบ๊ะ นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกูล นางสาวรัชนี หมานยวง รพ.สต.ทุ่งบุหลัง
276 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง 91060403 ทุ่งทะนาน นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกูล นายพงศกร มาลาสัย รพ.สต.ทุ่งบุหลัง
277 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง 91060404 ท่านา นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกูล นางสาวรัชนี หมานยวง รพ.สต.ทุ่งบุหลัง
278 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง 91060405 ทุ่งบุหลัง นพ.ธัชพันธ์ อึงรัตนากร พนิดา ไชยกูล นางสาวสุณีย์ จิตต์หลัง รพ.สต.ทุ่งบุหลัง
279 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060501 ป่าแก่บ่อหิน นพ.ยศกร ละมัยสะอาด น.ส.หทัยชนก คงอินทร์ น.ส.จิระวรรณ แซ่หลี รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน
280 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060502 คลองห้วยป่า นพ.ยศกร ละมัยสะอาด น.ส.หทัยชนก คงอินทร์ น.ส.ปิยมาศ ไชยมล รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน
281 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060503 ทุ่งดินลุ่ม นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ภญ.หทัยชนก คงอินทร์ นายพงศกรลาสัย ,นายอรุณ ศรียาน รพ.สต.บ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน
282 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060504 ขุมทรัพย์ นพ.ยศกร ละมัยสะอาด น.ส.หทัยชนก คงอินทร์ นางมุกดาวัลย์ โต๊ะเอียด รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน
283 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060505 สะพานวา นพ.ยศกร ละมัยสะอาด น.ส.หทัยชนก คงอินทร์ นายสะบัน สำนัพงศ์,น.ส.โรซีต้า ด่วนข้อง รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน
284 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060506 ทุ่งขมิ้น นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ภญ.หทัยชนก คงอินทร์ นางพรรณทิพา สายบัน,นายประชา หนูหมาด รพ.สต.บ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน
285 ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 91060507 เขาแดง นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล ภญ.หทัยชนก คงอินทร์ นางจงจิตต์ จันทร์อินทร์ รพ.สต.บ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน
286 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070101 ปาล์ม 1 พญ.แรมรัศมี พูลเทพ ชนนิกานต์ แซ่โค้ว นางสาวนูริลฮุสนา มาลินี,นางนอร่า สัญญา รพ.มะนัง
287 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070102 ปาล์ม 3 พญ.แรมรัศมี พูลเทพ นางสาวชนนิกานต์ แซ่โค้ว นายกูสุไลหมาน สัญญากุล, นางปานทิพย์ สัญญากุล รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
288 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070103 ปาล์ม 4 พญ.แรมรัศมี พูลเทพ ชนนิกานต์ แซ่โค้ว นายปรัชญา เสียมไหม,นางสาวรุสนา สกูล รพ.มะนัง
289 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070104 ปาล์ม 2 พญ.แรมรัศมี พูลเทพ นางสาวชนนิกานต์ แซ่โค้ว นางสาวศิริกาญจนา นิลละออ, นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบูรณ์ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
290 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070105 มะนัง พญ.แรมรัศมี พูลเทพ ชนนิกานต์ แซ่โค้ว น.ส.อารีรัตน์ สันเต๊ะ,นายทรงศักดิ์ โสกมล รพ.สต.บ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา
291 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070106 ป่าพน พญ.แรมรัศมี พูลเทพ ชนนิกานต์ แซ่โค้ว นายสฝีอี ศรียาน รพ.สต.บ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา
292 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070107 ปาล์ม 7 พญ.แรมรัศมี พูลเทพ นางสาวชนนิกานต์ แซ่โค้ว นางสาวสุภาวดี บุศรา, นางสาวดารีย๊ะ โต๊ะดอล๊ะ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
293 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070108 ปาล์มทอง พญ.แรมรัศมี พูลเทพ นางสาวชนนิกานต์ แซ่โค้ว นายวัฒนา บิลังโหลด รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
294 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070109 ควนดินดำ พญ.แรมรัศมี พูลเทพ ชนนิกานต์ แซ่โค้ว นางจิรา หนูละออง รพ.สต.บ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา
295 มะนัง ปาล์มพัฒนา 91070110 บ้านไทรทอง พญ.แรมรัศมี พูลเทพ ชนนิกานต์ แซ่โค้ว นายสราวุฒิ นาควงษ์,นางดรุณี โสสนุ้ย รพ.มะนัง
296 มะนัง นิคมพัฒนา 91070201 ผัง 14, ผังปาล์ม 7/2 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภญ.คมขำ สุขมิ่ง นางสาวมารีนา เตบสัน ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
297 มะนัง นิคมพัฒนา 91070202 ผัง 44 ,ผัง 117 ,ผัง 118 144 538 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภญ.คมขำ สุขมิ่ง นางอุบล เถื่อนทิม ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
298 มะนัง นิคมพัฒนา 91070203 ผัง 7, ผัง 10 ,ผัง 45 252 923 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภญ.คมขำ สุขมิ่ง นางสาวเปมิกรณ์ แก้วสงค์ ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
299 มะนัง นิคมพัฒนา 91070204 ผัง 8, ผัง 11 ,ผัง12 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภก.คมขำ สุขมิ่ง นายภาณุวัตร แซ่หลู่, นายเฟาซี ดำยูโซ๊ะ รพ.สต.บ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา
300 มะนัง นิคมพัฒนา 91070205 ผัง 50,ผัง47,ปาล์ม6 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภก.คมขำ สุขมิ่ง นายภาณุวัตร แซ่หลู่, นายสาธิต พรหมขจร รพ.สต.บ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา
301 มะนัง นิคมพัฒนา 91070206 วังพระเคียน ,ผัง51,ผัง52,ผัง53 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภก.คมขำ สุขมิ่ง นายภาณุวัตร แซ่หลู่, นางชัชสินี เลหนูกลิ่น รพ.สต.บ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา
302 มะนัง นิคมพัฒนา 91070207 ผัง 13,ผัง 15 ,ผัง 18 268 831 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภญ.คมขำ สุขมิ่ง นางกอบกุล คงหวัง,นางรุสนี รอเกตุ ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
303 มะนัง นิคมพัฒนา 91070208 ผัง 16 ,ผัง 17 ,ผัง 19 ,ผัง 20 239 837 พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภญ.คมขำ สุขมิ่ง นางสาววัลลิยา เหาะหาด ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
304 มะนัง นิคมพัฒนา 91070209 ผัง 6 ,ผัง 9 ,ก้าวใหม่พัฒนา ,สะพานเล็ก พญ.อมรรัตน์ มุขวัลย์ ภญ.คมขำ สุขมิ่ง นายณรงค์ศักดิ์ เรืองดำ ส.อ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี